دانشمندان نوعي باكتري را كشف كرده اند كه مي تواند مصرف كودهاي شيميايي در توليد نيشكر را كاهش داده و عملكرد محصول را بهبود بخشد. اين تحقيق كه در دسامبر سال گذشته در مجله انجمن ميكروبيولوژي كاربردي، فن آوري زيستي ميكروبي، منتشر شد توضيح مي دهد كه دانشمندان چگونه ريشه هاي نيشكر را مورد بررسي قرار دارند و دريافتند كه يك باكتري جديد بنام Burkholderia australis رشد گياه را از طريق فرآيندي بنام تثبيت نيتروژن تسريع مي بخشد.باكتري ها به طور گسترده در نيشكر به خوبي ديگر محصولات زراعي، مورد استفاده قرار مي گيرند، به طوري كه به تجزيه مواد آلي درون خاك كمك مي كنند، دسترسي مواد غذايي را براي گياهان در حال رشد آسان كرده يا تبديل نيتروژن هوا به تركيبات نيتروژني(معروف به تثبيت بيولوژيكي نيتروژن) كه براي رشد ضروري هستند را انجام مي دهند.با توجه به پيچيدگي فرآيندهاي بيولوژيكي درون ريشه يا اطراف آن،نتايج مي تواند بسيار متغير باشد. اين متغير بودن به اين معني است كه موفقيت در كاربرد كودهاي باكتريايي ممكن است كه نيازمند توسعه كولتيوارهاي جديد و نيز شرايط محيطي متفاوت باشد. دكتر چانيرات پائونگ فو لونهين، سرپرست گروه تحقيق از دانشگاه كوئينزلند استراليا، گفت ما نگرش جديدي را مد نظر قرار داده ايم و به دنبال باكتري هايي هستيم كه به تعداد زياد در اطراف ريشه هاي گياه نيشكر در حال رشد يافت مي شوند. در حالي كه دو نوع از فراوان ترين باكتري ها اثرات قابل توجهي بر رشد گياه ندارند، باكتري Burkholderia australis به خوبي در رقابت با ديگر باكتري هاي خاك در محيط عمل مي كند و مشخص شده كه به خصوص براي گياه مفيد مي باشد. تيم تحقيق، باكتري ها را مورد آزمايش قرارداد دادند و دريافتند كه آنها به خوبي در ميان ريشه هاي نيشكر در حال رشد به فعاليت ميپردازند و نيز ژنوم آنها را براي اثبات اين موضوع كه توانايي ژنتيكي تبديل نيتروژن به مواد غذايي گياهي را دارند مشخص كردند. دكتر چانيارات پائونگ فو لونهين و همكارانش همچنين به دنبال باكتريايي هستند كه مواد حاصل از فرآيند توليد نيشكر يا كودهاي حيواني را تجزيه كند تا كودهاي طبيعي بهتري براي توليد محصول بعدي تهيه گردد.آنها اميدوارند تا تعدادي آزمايش مزرعه اي را ترتيب دهند با اين ديدگاه كه به توسعه محصولات تجاري كه در آينده براي بهبود نيشكر سالم و با عملكرد بالا مورد نياز است، كمك كند و مصرف كودهاي مصنوعي كاهش يابد.